Senioren Langedijk

Programma

Download verkiezingsprogramma 2018 (pdf)

 

 

Verkiezingsprogramma 2018 – 2022

 

Inleiding:

Ook Langedijk ontkomt niet aan de vergrijzing die in onze dorpskernen sterker is dan het landelijk gemiddelde. Daarom is het van groot belang dat,  u als inwoners van de Gemeente Langedijk,  goed wordt vertegenwoordigd.In de Gemeenteraad van Langedijk.

Uit onvrede met de beperkte aandacht door de overige plaatselijke partijen voor het ouderenbeleid is de partij Senioren Langedijk ontstaan. Wij zijn een onafhankelijke en zelfstandige partij, maar hebben ons wel aangesloten bij een overkoepelende organisatie (Ouderenpartij Noord-Holland). Deze heeft 1 zetel in de Provinciale Staten van Noord-Holland, zodat onze partij Senioren Langedijk gebruik kan maken van ondersteuning en kennis.

De partij Senioren Langedijk doet bij de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 voor de 1ste keer mee aan de verkiezingen.

Dat de groep senioren niet onderschat mag worden blijkt uit hun grote aantal: volgens cijfers uit 2017 bedraagt het aantal inwoners van Langedijk tussen de 45 en 65 jaar 30% en vanaf 65 jaar 18% (volgens het CBS maakt deze laatste groep in 2040 zelfs 30% uit van het totaal aantal inwoners).

Je zou verwachten dat het beleid in Langedijk met nu bijna 50% van de inwoners van middelbare- en hogere leeftijd hierop wordt afgestemd!

In de praktijk lijkt de groep 25 tot 45 jaar met slechts 22% de doelgroep te vormen.

Waaruit blijkt de scheve balans aan maatregelen?

Als voorbeelden de volgende 5 beleidsterreinen: 

1 woningbouw:

Makelaars en ontwikkelaars hebben voornamelijk de groep 25 tot 45 jaar voor ogen.  Omdat de vijver aan deze groep inwoners van Langedijk leeg raakt, komen er steeds meer mensen uit omliggende gemeenten tot uit Amsterdam en Haarlem op de nieuwe woningen af. De grond is schaars en vele inwoners van Langedijk (starters, jonge gezinnen en éénpersoonshuishoudens) zouden graag een betaalbare woning willen huren of  kopen in onze gemeente, maar komen maar niet aan bod.

Onder de groep senioren vanaf 55 jaar wachten velen om van een groot huis of huis met een grote tuin te kunnen verhuizen naar een appartement of nultreden beneden woning (alle vertrekken op de begane grond) in Langedijk.

Waarom wordt volstaan bij de ontwikkeling van bouwplannen met de opmerking dat een aantal  woningen ook geschikt is voor ouderen? Ze zijn misschien geschikt, maar de senioren van tegenwoordig hebben meer wensen dan vroeger en verwachten ruime appartementen met een groot balkon en terras en ruime nultreden beneden woningen met een grote badkamers geschikt voor  tenminste een rollator.  Bovendien is de ligging heel belangrijk: dichtbij voorzieningen. Deze woningen worden niet gebouwd!

2 zorg:

Bij de WMO en huishoudelijke hulp wordt de hand op de knip gehouden. Te vaak wordt een beroep op de mantelzorgers gedaan. Deze raken overbelast.

De wijkverpleging mag niets kosten voor de gemeente. Die moet door de zorgverzekeraars betaald worden.

De verzorgingshuizen verdwijnen langzaam. Er komt niets voor in de plaats! Natuurlijk wil je zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen, maar als het niet meer gaat, wil je naar een veilige omgeving waar 24 uurs zorg mogelijk is.

Die plekken zijn er niet in Langedijk. Alleen voor de zwaarste zorg zijn er verpleeghuisbedden. Wij willen dat de gemeente bekijkt of ontwikkelingen op landelijk gebied voor Langedijk toepasbaar zijn.

3 veiligheid en toegankelijkheid:

De aanwezigheid van de politie in Langedijk is de laatste jaren aanzienlijk teruggebracht. Er zijn wijkagenten, maar zij tonen zich onvoldoende en zijn te weinig bekend bij de burger. Het aantal BOA’s (bijzondere opsporingsambtenaren) moet wat ons betreft toenemen, zodat er meer gehandhaafd kan worden en er sneller opgetreden kan worden in geval van calamiteiten.

Bij het onderhoud van de wegen vormen de voetpaden en trottoirs het sluitstuk. Voor rollators en kinderwagens zijn deze vaak niet geschikt om zich op te bewegen.

4 Voorzieningen:

Er moest 4 jaar geleden bezuinigd  worden, maar  waarom werden voorzieningen getroffen die zo belangrijk zijn voor senioren, zoals de wijkcentra (Behouden Huis en De Geist als voorbeeld), de bibliotheek, Wonen Plus Welzijn dat zoveel activiteiten aanbiedt aan senioren, Atelier 6, dat uit de gemeente moest vertrekken en theatervoorstellingen die niet meer in de Binding kunnen worden gegeven.

5 Vervoer:

De busverbindingen zijn de laatste jaren teruggebracht. Hele wijken worden niet meer bereikt. De nadruk is komen te liggen op scholierenvervoer. De 50 plus bus van Wonen Plus Welzijn is wegbezuinigd.

Terreinen als voorbeelden waar de partij Senioren Langedijk met voorstellen wil komen om de ongelijkheid en achterstand goed te maken. Niet door maar meer geld uit te geven, de schulden verder op te laten lopen of de gemeentelijke belastingen te verhogen, maar door zuinig beheer van de

gemeentekas en door geen geld uit te trekken voor projecten die slechts aan een beperkt aantal belanghebbenden ten goede komen of waar de gemeente onnodige risico’s loopt.

Hieronder worden onze standpunten verwoord per aandachtsgebied en worden de speerpunten benoemd voor ons programma de komende 4 jaren.

Wij hopen dat dit programma velen aanspreekt en niet alleen de seniorengroepen, want uiteindelijk wil  iedereen een senior worden en kunnen profiteren van de maatregelen en voorzieningen die nu en in de komende jaren worden genomen als wij met zoveel mogelijk zetels in de gemeente-raad gekozen worden. Daarom rekenen we op uw stem!

 

 

Verkiezingsprogramma in Hoofdpunten:

Wonen

Bouwen naar behoefte: het woningaanbod afstemmen op de veranderende samenstelling van de bevolking (meer één/tweepersoonshuishoudens) meer ruime seniorenwoningen en zorgwoningen geschikt voor rolstoelgebruikers.

Woningbouw nabij voorzieningen reserveren voor mensen met mobiliteitbeperkingen en senioren.

Bij woningbouw variëteit in prijsklasse, huur naast koop. Meer ruimte voor betaalbare koopwoningen (denk aan starters en jonge gezinnen) dan alleen sociale huurwoningen.

Nieuwbouw moet in principe alleen plaatsvinden op inbrei-locaties. Wij hechten aan de huidige plattegrond van Langedijk met zijn plattelandskarakter en weidse uitzichten.  Alleen als wij tegen de grenzen zouden aanlopen van de woningbehoefte, zouden we dit principe willen heroverwegen, maar dan in zeer beperkte vorm.

Initiatieven van een groep particulieren om samen te bouwen moeten serieus door de gemeente beoordeeld worden. De gemeente moet zijn best doen om grond hiervoor beschikbaar te stellen.

De welstandscommissie moet worden afgeschaft. Bouwplannen worden al beoordeeld in een beeldkwaliteitplan en moeten verder voldoen aan wettelijke vereisten. Wij vinden het niet van deze tijd dat andere burgers over “het mooi zijn” moeten oordelen.

Wij zouden graag de OZB willen verlagen, maar dit zou een te grote aanslag betekenen op de gemeentefinanciën. Aan een verhoging met het inflatiepercentage valt evenwel niet te ontkomen.

Alle kosten nemen ook met dit percentage toe! Alleen bij enkele beleidsonderwerpen vinden wij een algemene verhoging van de OZB gerechtvaardigd, als de kosten niet uit de gewone bedrijfsvoering betaald kunnen worden.

Bij de scheiding van het afval willen wij dat de groene bak, uitgezonderd in de winterperiode, 1x per 2 weken wordt geleegd in plaats van 1x per 3 weken. Dit om hygiënische redenen en veel aanbod van groen. Bij de overige bakken geen wijziging.

Wij vinden een verhoging van de afvalstoffenheffing niet nodig.

Dorpsgevoel en Voorzieningen:

Elk multifunctioneel wijkcentrum moet behouden blijven om bewoners de mogelijkheid te bieden elkaar te kunnen ontmoeten en activiteiten te ontplooien.

Behoud van de zwembaden, meer geld naar de bibliotheek, een gezond winkelbestand in de kernen van Oudkarspel, Noord- en Zuid Scharwoude en Sint Pancras, behoud van speelweiden en natuurgebieden.

Sport, culturele- en overige verenigingen met maatschappelijk nut ondersteunen. Lokale theatervoorstellingen willen we in stand houden, maar geen geld besteden aan voorstellingen die concurreren met theaters in de buurgemeenten.

Mantelzorgers en vrijwilligers meer waardering, ruimte en ondersteuning geven.

Meer mogelijkheden bieden aan Wonen Plus Welzijn om activiteiten te kunnen

ontplooien.

Schoolzwemmen hoeft van ons niet heringevoerd te worden. Zwemonderwijs is een verantwoordelijkheid van de ouders. Een uitzondering willen we maken voor de minima en nieuwkomers (veelal mensen uit landen  waar zwemmen niet gewoon is). Onze waterrijke gemeente geeft ook een verantwoordelijkheid aan de gemeente om zwemlessen mogelijk te maken voor deze  groepen.

Daarbij willen we de mogelijkheid creëren om de lessen op te nemen in de MeedoenPas. Hiermee wordt ook zwembad Duikerdel financieel ondersteund.

Zorg:

Door zorg op maat het makkelijker maken ouderen zo lang mogelijk zelfstandig thuis te laten wonen, met hulp van huisaanpassingen, huisautomatisering (ook wel domotica genoemd), mantelzorgers, vrijwilligers van Wonen Plus Welzijn en indien deze niet voorhanden of toereikend zijn, huishoudelijke hulp en zorgverleners. Bij dit proces is de inschakeling van een wijkverpleegkundige onontbeerlijk. Deze heeft een goed en deskundig beeld van de  thuissituatie.

Daarom willen wij geld uittrekken voor die werkzaamheden die niet vergoed worden door de zorgverzekeraars, zoals deelname aan een wijk- of zorgteam of het draaien van (extra) spreekuren in alle dorpskernen.

De gemeente moet er naar streven dat in elk dorp een woon-zorgcomplex met 24 uurs-zorg verschijnt. Dat kan 1 groot huis zijn, maar ook meerdere wooneenheden in meer huizen bij elkaar. Nu alsmaar verzorgingshuizen verdwijnen en alleen nog de zwaardere verpleeghuiszorg overblijft, maken steeds meer senioren zich zorgen waar zij moeten wonen als het thuis niet meer gaat. Of omdat ze de tuin niet meer kunnen onderhouden, door een tekort aan zorg, gebrek aan aanspraak, verveling, angst of eenzaamheid. Wij willen dat de gemeente zich ervoor inzet dat deze woonzorgcomplexen er  in onze gemeente komen, zodat genoemde inwoners  hiernaartoe

kunnen gaan. Er moet meer aandacht gegeven worden aan het bestaan van de bijzondere bijstand, aan de mogelijkheden voor mantelzorgers om even op adem te komen, aan het bestaan van de MeedoenPas.

Langedijk moet een dementievriendelijke gemeente worden. Dit betekent o.a. dat het gemeentehuis, andere openbare locaties en de ambtenaren ingericht moeten

zijn om een (licht) demente burger tegemoet te treden.

Als de gemeente bij een WMO-aanvraag een scootmobiel verstrekt, eerst onderzoeken of een gebruikte kan worden ingezet en verder de voorwaarde te stellen deze eerst een periode uit te proberen. Dit testen kan met hulp van Veilig Verkeer Nederland gebeuren.

Sociale Zaken:

Blijvende aandacht voor armoedebestrijding. Wij willen dat de gemeente naar mogelijkheden zoekt om oudere werklozen in de samenleving te betrekken (wellicht met een minimumuitkering), en om gepensioneerden met een klein pensioentje of alleenstaande ouders met kind(eren) extra te ondersteunen. Als hiervoor geen geld in de gewone begroting gevonden kan worden, willen we de gemeentelijke belasting hiervoor iets verhogen. Dit is het ons waard, omdat we vinden dat iedereen in onze gemeente mee moet kunnen doen met de welvaart.

We willen dat er een fysiek loket van Halte Werk in Langedijk komt zodat onze burgers niet langer naar Alkmaar hoeven.

Een vast aanspreekpunt en voldoende begeleiding om mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te krijgen en te houden.

Jeugdwerk meer ondersteunen. De wijkverpleegkundige kan bij huisbezoeken constateren of er binnen het gezin problemen met jongeren zijn. Terugkoppeling in het wijk- of zorgteam!

Digitalisering onder de (oudere) senioren meer promoten en financieel ondersteunen.

De voedselbank moet meer subsidie krijgen.

Meer geld naar de schuldhulpverlening.

Zowel voor de voedselbank als voor de schuldhulpverlening geldt dat wij mensen niet in de kou willen laten staan. Zij maken volwaardig deel uit van onze samenleving.

Wij willen de OZB niet verhogen om jongere langdurig werklozen aan een baan te helpen (dat is de taak voor Halte Werk), om de sociale voorzieningen in stand te houden (hiervoor moeten de rijksbijdragen voldoende zijn) en om de integratie van nieuwkomers (de statushouders) te bevorderen. Wij vinden dat een taak  van de rijksoverheid, die al bedragen beschikbaar stelt.

Vervoer en Verkeer:

De busdiensten naar en van Alkmaar zijn gaandeweg ingekrompen, zodat ettelijke wijken in onze gemeente niet meer aangedaan worden. Inwoners zonder auto, die niet kunnen fietsen, zijn van anderen afhankelijk voor boodschappen, bezoek aan bekenden of deelname aan activiteiten. Voor een aantal ouderen betekent dit ook dat hun sociale contacten minder worden. Daarbij komt dat de 50 plus-bus van Wonen Plus Welzijn door subsidiekortingen moest worden opgeheven. Wij willen een onderzoek door de gemeente hoe buurtbusjes (elektrisch in verband met het milieu) volgens dienstregeling alle wijken van Langedijk, vooral die plaatsen waar veel senioren wonen, kunnen aandoen om mensen dichter bij hun bestemming binnen Langedijk te kunnen brengen. Wij willen deze busjes subsidiëren tot een bepaald maximum bedrag, gebruikmakend van vrijwillige chauffeurs via mogelijk Wonen Plus Welzijn.

Op het snijvlak van verkeer en veiligheid: op de Voorburggracht wordt harder gereden dan de maximum aangegeven snelheden. Gevaarlijk voor de fietsers en irritant voor die automobilisten die zich wel aan de snelheid houden.

Daarom willen we opnieuw snelheidsbeperkende maatregelen laten onderzoeken, waarbij wij eventuele drempels niet te hoog willen laten uitvoeren in verband met schade aan huizen en auto’s, geluidsoverlast van aanhangwagens en hinder voor hulpdiensten en bussen. De Dorpsstraat vinden wij een geschikte straat om te fietsen, maar die is daar nu niet geschikt voor. Wij willen een onderzoek hoe fietsers hier wel gebruik van gaan maken om de onveiligheid voor hen op de Voorburggracht te verminderen.

Stoepen en wandelpaden zijn het sluitstuk van het onderhoud aan wegen. Wij willen dit sluitstuk veranderen in een prioriteit om deze stoepen en paden vlak en begaanbaar te maken voor rollators en kinderwagens.

De kruising van de Dorpsstraat en de N504 moet worden afgesloten voor snelverkeer. Wij zien hierin geen toegevoegde waarde. Deze mogelijkheid van doorgang  geeft hinder voor het langzame verkeer. Bovendien slaan automobilisten links- en rechtsaf de N504 op, terwijl dit niet mag.

Veiligheid:

De politie moet in gesprek met herhaalde overlastplegers en bij jongeren tevens met hun ouders om hun gedrag te veranderen. Ook de jongerenwerker kan voor bemiddeling en preventie zorgen. Het blijft noodzakelijk de jongeren andere vormen van vertier of bezigheden aan te bieden. Bij voortdurende overlast of herhaalde overtredingen mag de politie van ons harder ingrijpen.

Het niveau van handhaving vinden wij onvoldoende. Niet alleen bij snelheidscontroles, maar ook bij overtredingen van fietsers die zonder licht rijden, van het vaarbeleid en hondenbeleid (aanlijngebod) of bij het deponeren van afval en hondenpoep op het trottoir of groen waar ook mensen op lopen.

Mede om bovenstaande redenen willen wij meer  BOA ’s  (bijzondere opsporings-ambtenaren) financieren.

De zichtbaarheid en bekendheid van de wijkagenten moeten verbeteren. Je zou kunnen denken aan gezamenlijke apps waarbij buurten en wijkagenten samenwerken bij het signaleren van gevaarlijke, bedreigende of verdachte situaties.  In heel Langedijk moet er voldoende (LED) straatverlichting zijn, zodat het gevoel van onveiligheid weggenomen kan worden. Om hier onderzoek naar te doen zou gebruik kunnen worden gemaakt van sociale media of oproepen in de  andere media om van onveilige plekken of routes melding te maken.

Bestuur:

Over zelfstandigheid van Langedijk: Wij accepteren de keuze van de gemeenteraad voor een ambtelijke fusie met Heerhugowaard, maar zullen deze tegen het licht houden, als Langedijk te veel aan geld of invloed moet inleveren.

Wij zijn voor samenwerking met andere gemeenten, maar niet als dit ten koste gaat van de eigen invloed. We zitten al in heel veel gezamenlijke regelingen met andere gemeenten en hebben daar als afzonderlijke gemeente een beperkte zeggenschap.

De burgers moeten meer invloed op het bestuur krijgen. Wij vinden dat de dorpsplatforms, voor zover die nog bestaan, achterhaald zijn en willen die vervangen door overleggroepen, met focus op 1 onderwerp en bedoeld voor kortere tijd. Burger-initiatieven juichen wij toe en wij willen dat de gemeente hier serieus mee omgaat.

Bij grootschalige veranderingen in de wijk moeten de inwoners kunnen meebeslissen en uiteindelijk de plannen goedkeuren. In de nieuwe Omgevingswet, die in de steigers staat, wordt al meer ruimte gegeven aan burgers om mee te beslissen en zelf met plannen te komen.

Om inwoners verantwoordelijk te maken voor  groenonderhoud gaat ons te ver.

Voor ons is en blijft de gemeente verantwoordelijk, maar kunnen burgers wel op vrijwillige basis materiaal lenen van de gemeente om groen naar een hoger plan te tillen.

Wij zijn vóór transparantie en openheid van het gemeentebestuur. Betrouwbaar:  we doen wat we zeggen en zeggen wat we doen. Om dit te bereiken zal de communicatie met de burger moeten verbeteren.

De meldingen van (ver)bouw- en andere vergunningen moeten terugkeren in “Langedijk Informeert”. Het is voor ons onbegrijpelijk dat de gemeente tot nu toe weigert om hier ondanks diverse verzoeken gevolg aan te geven.

Economie en Financiën:

Wij zijn vóór een behoudend, duurzaam en evenwichtig financieel beleid. Geen geld naar geldverslindende prestige projecten. Geen geld naar projecten waar de gemeente flinke risico’s loopt.

Doorvaarbaarheid is een wens van vele bewoners, maar vraagt veel financiële inzet. Hier behoudend mee omgaan en de uitvoering in de tijd spreiden.

Bevordering van toerisme is prima in onze ogen, maar mag geen doel op zich worden, waarbij de gemeente grote bedragen moet uittrekken om maar zoveel mogelijk toeristen te kunnen aantrekken.

Wij willen het beheersbaar houden en natuurgebieden sparen. Wel ecotoerisme en vaarmogelijkheden voor onze eigen burgers, maar geen massatoerisme, waarbij ondernemers van alle opbrengsten genieten!

Financiële meevallers in de vorm van begrotingsoverschotten moeten niet uitgegeven worden aan belastingverlaging, maar dienen om de gemeentelijke schulden omlaag en de reserves weer op peil te brengen.

Een apart ondernemersloket vinden wij overbodig. De huidige bedrijfsfunctionaris van de gemeente doet goed werk.  Wel dient hij het regelmatige overleg met de ondernemersvereniging niet langer vrijblijvend te voeren, maar dient het een overleg te zijn op basis van afspraken en actiepunten.

Minder inhuur van dure externe krachten. Door samenwerking met andere gemeenten en versterking van het kennisniveau van de huidige ambtenaren  kan de inhuur verminderd worden.

Wij staan ervoor dat er geen parkeertarieven ingevoerd worden. Dat houdt onze gemeente aantrekkelijk.

De lokale lasten voor het bedrijfsleven willen wij niet verlagen. Ons bedrijfsleven is gezond.

Natuur en Milieu:

Natuurgebieden in Langedijk hoeven niet allemaal toegankelijk te zijn voor recreanten. We moeten ook rust kunnen behouden voor de dieren (zeker gedurende het broedseizoen) en oevers kunnen sparen voor afkalving.

Meer natuurgebieden ten koste van landbouwgrond vinden wij mede om bovenstaande reden niet nodig. Bovendien is onze land- en tuinbouw een bedrijfstak, die onder druk staat en die wij juist moeten ondersteunen, omdat de open akkers onze gemeente nog steeds het specifieke karakter bieden van een plattelandsgemeente.

Wij zijn vóór een energieneutrale gemeente, maar tegen nog meer windmolens.De Provincie is hier al op tegen en wij denken dat veel bewoners ook niet zitten te wachten op de overlast van een windmolen in hun directe omgeving. Bovendien vrezen wij aantasting van het open landschap.

Isolatiemaatregelen willen wij niet subsidiëren.

Wij beschouwen deze niet als een gemeentelijke taak. De huiseigenaar wordt er zelf beter van en de lasten moet hij/zij zelf dragen.

We zijn wel voor meer laadpalen voor elektrische auto’s in de gemeente. Daar zou meer geld naar toe kunnen. Het wagenpark van de gemeente moet, waar mogelijk, elektrisch worden. Zo geeft de gemeente het goede voorbeeld naar burgers en bedrijfsleven.

Onderwijs en Sport:

Wij vinden het belangrijk dat elk dorp zijn eigen basisschool behoudt. Zo blijven de dorpen aantrekkelijk voor jonge gezinnen.

Bekeken moet worden of de studierichtingen bij het voortgezet onderwijs aansluiten bij de gewenste opleidingen van ons bedrijfsleven.

Door de doorgevoerde kortingen op de subsidies voor accommodaties en sportverenigingen is er nu geen beeld over de gevolgen hiervan voor deelname van vooral jongeren aan de diverse sporten. Wij willen de gemeente hiernaar onderzoek laten doen en zo nodig maatregelen laten nemen. Voor een fitte jeugd is het belangrijk dat geld geen belemmering mag zijn bij deelname aan een sport. Ook de MeedoenPas moet hierin een rol spelen.

Inloggen op uw account

Kunt u zich niet meer herinneren wat uwwachtwoord is ?

Schrijf je in voor deze site!